Na podstawie art. 3 pkt 4 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych w wysokości do kwoty 1 850 000 zł na udzielenie w 2019 roku pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 zostaną uregulowane w 2019 roku z budżetu Powiatu Jasielskiego w dziale 600 rozdz. 60013.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LI/375/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.