Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2017 r. poz. 1453 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka” § 2 otrzymuje brzmienie:
„Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, udziela się w 2018 r. dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w wysokości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz 1.000 zł w 2019 r. płatne do 30 września każdego roku realizacji”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.