Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/246/2013 Rady Powiaty w Jaśle z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2013 r. poz. 1287), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle na wydzierżawienie w trybie przetargowym 20 m² części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 9/1, położonej w Jaśle, obręb nr 3 Błonie, na czas oznaczony 10 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.