Uchwała Nr LVII/400/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

 

  • 1

 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 570.538,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

6.800,00

-

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 

6.800,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

6.800,00

-

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

6.800,00

-

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

560.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

560.000,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

560.000,00

-

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

560.000,00

-

855

 

 

RODZINA

 

3.738,00

-

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

3.738,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

3.738,00

-

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

DD w Wolicy

3.738,00

-

 

OGÓŁEM

570.538,00

-

Dochody bieżące

10.538,00

-

Dochody majątkowe

560.000,00

-

 

 

  • 2

 

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.721.850,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 1.151.312,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

 

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

6.800,00

-

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

 

6.800,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

6.800,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

6.800,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.800,00

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

SP w Jaśle

6.800,00

-

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

680.000,00

120.000,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

70.000,00

120.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

70.000,00

120.000,00

 inwestycje

70.000,00

120.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

50.000,00

120.000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP w Jaśle, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tarnowiec

20.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

610.000,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

610.000,00

-

 inwestycje

 

610.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

610.000,00

-

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

1.030.516,00

1.030.516,00

85111

 

Szpitale ogólne

 

1.030.516,00

1.030.516,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.030.516,00

1.030.516,00

 inwestycje

1.030.516,00

1.030.516,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

SP w Jaśle

dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

1.030.516,00

1.030.516,00

855

 

 

RODZINA

 

4.534,00

796,00

85508

 

Rodziny zastępcze

 

796,00

796,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

796,00

796,00

dotacje

796,00

-

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja dla Miasta Krakowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

238,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

SP  w Jaśle - dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane  z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych:

1.  Powiat Gorlicki – 238 zł

2.  Powiat Oleśnicki – 320 zł

558,00

-

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

-

796,00

3110

Świadczenia społeczne

PCPR w Jaśle

-

796,00

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 

3.738,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

3.738,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

3.738,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.738,00

-

4300

Zakup usług pozostałych

DD w Wolicy

3.738,00

-

 

OGÓŁEM

1.721.850,00

1.151.312,00

Wydatki bieżące, w tym:

11.334,00

796,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

10.538,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.538,00

-

świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

796,00

dotacje

796,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

1.710.516,00

1.150.516,00

inwestycje

1.710.516,00

1.150.516,00

 

 

  • 3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok

 

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Przebudowa dróg i mostów powiatowych

SP w Jaśle

-

70.000,00

w tym: inwestycje

-

70.000,00

Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka  (dotacja dla Gminy Tarnowiec)

SP w Jaśle

20.000,00

-

w tym: inwestycje

20.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+095; 1+114 – 1+649; 1+809 – 2+305

SP w Jaśle

-

50.000,00

w tym: inwestycje

-

50.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+015 – 1+012

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

50.000,00

-

 

Razem rozdział 60014

 

70.000,00

120.000,00

w tym: inwestycje

70.000,00

120.000,00

60078

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski – Mytarz w km 1+020 – 2+100 w miejscowości Osiek Jasielski

SP w Jaśle

560.000,00

-

w tym: inwestycje

560.000,00

-

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900

SP w Jaśle

50.000,00

-

w tym: inwestycje

50.000,00

-

Razem rozdział 60078

 

610.000,00

-

w tym: inwestycje

610.000,00

-

 

Razem dział 600

 

680.000,00

120.000,00

w tym: inwestycje

680.000,00

120.000,00

851

85111

Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i Obwodzie Lwowskim (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

-

1.030.516,00

w tym: inwestycje

-

1.030.516,00

Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)

SP w Jaśle

1.030.516,00

-

w tym: inwestycje

1.030.516,00

-

Razem rozdział 85111

 

1.030.516,00

1.030.516,00

w tym: inwestycje

1.030.516,00

1.030.516,00

 

Razem dział 851

 

1.030.516,00

1.030.516,00

w tym: inwestycje

1.030.516,00

1.030.516,00

 

 

OGÓŁEM

1.710.516,00

1.150.516,00

w tym: inwestycje

1.710.516,00

1.150.516,00

 

  • 4

 

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 

  • 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 27, czerwiec 2018 14:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31, lipiec 2018 09:39 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31, lipiec 2018 09:42 Paweł Szot