Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 i art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Tarnowiec realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec”, celem wykonania robót budowlanych.

§ 2

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 udziela się w 2019 r. dotacji celowej na rzecz Gminy Tarnowiec w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Szczegółowe warunki powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Tarnowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VIII/46/2019pdf192.19 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 14:54 Paweł Szot