fepr pl podk ueefsi fit 1422x104

 

1.Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ

  1. Całkowita wartość projektu (brutto)

2.922.358,27 zł

  1. Źródła finansowania projektu

Dofinansowanie ze środków EFRR: 2.456.978,77 zł

  1. Okres realizacji projektu

I kw. 2016 - IV kw. 2018

  1. Krótki opis projektu

Zakres projektu obejmował placówki kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Jasielskiego, które zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt, urządzenia oraz przeprowadzono w nich drobne prace adaptacyjne, tak by odzwierciedlić w placówkach, możliwie najlepiej naturalne warunki pracy.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się dostępność do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu jasielskiego oraz udoskonalił się poziom kształcenia umiejętności zawodowych, w tym również nastąpi wzmocnienie poziomu kształcenia praktycznego w zawodach deficytowych, służące zwiększeniu szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy, co pozwoli na zmniejszenie bezrobocia w regionie.

Szkoły, które uczestniczą w projekcie:

- Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,

- Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 24, lipiec 2019 09:40 Paweł Krajciewicz