Uchwała Nr XLIX/364/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, ze zm.) oraz art. 89 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 r., poz.59, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Wyraża się  zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Nowym Żmigrodzie, przy ul. Mickiewicza 18.

  • 2

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Jaśle do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie, w szczególności do zawiadamiania Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie o zamiarze likwidacji oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Jaśle o opinię w sprawie likwidacji schroniska.

  • 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

  • 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego        2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie.

  • 5

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 16, marzec 2018 10:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22, marzec 2018 13:21 Paweł Szot