UCHWAŁA Nr XLIX/365/2018
Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego  przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

 • 1.

 Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w drodze Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.

 • 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Powiatu w Jaśle  z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 22 marca 2017r., poz. 1135)

 • 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 • 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

  

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XLIX/365/2018  Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

REGULAMIN ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie  Powiatu Jasielskiego  przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne
i osoby fizyczne, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania

 Rozdział  1.

Przepisy ogólne

 • 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
 2. ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
 3. uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy szkół dla dorosłych oraz wychowanków;
 4. uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 5. uczestnikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć osoby posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 6. szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne:
  gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne niebędące szkołami specjalnymi;
 7. placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyczne placówki oświatowo – wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Powiat Jasielski osoby prawne
  i osoby fizyczne prowadzące na terenie Powiatu Jasielskiego szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział  2.

Tryb udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym otrzymującym dotacje

 • 2.
 1. Organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 1 pkt 6 lub placówkę oświatową, o której mowa w § 1 pkt 7 składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Jaśle według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący,
  o którym mowa w ust. 1, składa w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, informację
  o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu szkoły lub placówki oświatowej, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący niepubliczną szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki składa
  w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, oprócz informacji, o której mowa w ust. 2, informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, dotycząca miesięcy lipiec i sierpień, sporządzana jest na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu czerwcu.
 5. W celu uzyskania dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5 i art. 26 ust. 5 ustawy organ prowadzący liceum ogólnokształcące dla dorosłych lub szkołę policealną niebędące szkołami specjalnymi,
  w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył szkołę, składa w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, wniosek o dodatkową dotację z tytułu uzyskania przez ucznia świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
 6. Upoważnieni pracownicy – Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Jaśle mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w ust. 2 i 3, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tych informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
 7. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część dotacji za styczeń jest przekazywana do dnia 20 stycznia, natomiast część dotacji za grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia, po złożeniu w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, informacji określonych w ust. 2 i 3, z zachowaniem wymaganego terminu.
 8. Część dotacji przypadająca na dany miesiąc dla niepublicznej szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przekazuje się z uwzględnieniem informacji, o której mowa w ust. 3, w taki sposób, iż pomniejszona ona jest o kwotę części dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz powiększona o kwotę należną na uczniów, którzy nie byli uczniami szkoły
  w pierwszym dniu roboczym poprzedniego miesiąca, lecz pomimo tego uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1. W przypadku zmiany rachunku bankowego, organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o tym w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej na piętnaście dni przed terminem przekazania należnej dotacji.
  Uchybienie terminowi do złożenia tej informacji powoduje, że wpłata na dotychczasowy rachunek bankowy stanowi wywiązanie się Powiatu Jasielskiego z przekazania dotacji.
 10. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Jasielski na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej prowadzonego przez Powiat Jasielski, do dnia aktualizacji tego wpisu.
 11. Niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe otrzymują na każdego wychowanka dotację
  w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Jasielskiego.

Tryb rozliczania dotacji

 • 3.
 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący sporządza i przekazuje w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji, w formie podpisanego dokumentu, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego , w którym złożony został wniosek
  o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 3. Przed zatwierdzeniem rocznego rozliczenia przekazanej dotacji organ udzielający dotacji ma prawo żądać przedłożenia do wglądu, w siedzibie organu, oryginału dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w rozliczeniu lub przesłania kopii tej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 4. W przypadku likwidacji, w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, szkoły lub placówki oświatowej, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu, podlega przekazaniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.
 5. Szkoły i placówki oświatowe, a także organy je prowadzące zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji, zgodnie z art. 35 ustawy.

Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 • 4.
 1. Upoważnieni pracownicy - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Jaśle lub inne upoważnione osoby będące pracownikami Starostwa Powiatowego w Jaśle, zwani dalej "kontrolującymi", mogą dokonywać kontroli w szkołach i placówkach oświatowych, zwanych dalej "kontrolowanymi", obejmującej:
 • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
  o których mowa w § 2 ust. 2 i 3;
 • sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 ustawy;
 • sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w tym dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie stosownego zezwolenia.
 1. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
 2. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
 3. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany,
  a także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolującego.
 • 5.
 1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
 • przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
 • dokumentacją zgromadzoną w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle dotyczącą przedmiotu kontroli.
 1. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
 • numer upoważnienia;
 • imię i nazwisko kontrolującego;
 • temat kontroli;
 • termin ważności upoważnienia.
 1. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
 • 6.
 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
 2. Protokół kontroli zawiera:
 • pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię
  i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 • imiona i nazwiska kontrolujących;
 • określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
 • opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
  z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
 • opis załączników do protokołu;
 • wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
 • podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,
  a także datę i miejsce podpisania protokołu;
 • parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego - na każdej stronie protokołu.
 1. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.
 2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
 4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół
  w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
 5. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
 6. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
  w protokole.
 7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.