Uchwała  Nr XLIX/368/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 25b w zw. z art. 25 ust. 2,
art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Wyraża się zgodę, na zawarcie na czas oznaczony dwóch lat, kolejnej umowy najmu 4 m² części nieruchomości, stanowiącej działkę nr ewid. 204/5, położonej w Jaśle, obręb 13 – Wądoły, będącej własnością Powiatu Jasielskiego, z przeznaczeniem na konstrukcję metalową wraz z banerem reklamowym, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.