Uchwała Nr XLIX/366/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018”.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Powiatu  w Jaśle uchwala, co następuje:

  • 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.