Uchwała Nr XLIX/367/2018

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 22 lutego 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017, poz. 1868 ze zm.), art. 3 pkt 4 ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

 • 1

Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Jaśle na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania do kwoty 818.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego
w tym:

 • Starostwo Powiatowe w Jaśle – 200.000,00 zł;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach – 20.000,00 zł;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – 40.000,00 zł;
 • II Liceum Ogólnokształcące ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle – 20.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle– 20.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle – 40.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle – 40.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle – 40.000,00 zł;
 • Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle – 54.000,00 zł;
 • Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – 2.000,00 zł;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle – 48.000,00 zł;
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 16.000,00 zł;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle – 20.000,00 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej w Foluszu – 180.000,00 zł;
 • Dom Dziecka w Wolicy – 18.000,00 zł;
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – 10.000,00 zł;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 40.000,00 zł;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie000,00 zł.

 

 • 2

Powstałe zobowiązania zostaną uregulowane w 2019 r. z wydatków bieżących Powiatu Jasielskiego.

 • 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.