Starosta Jasielski

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 755/7 o pow. 0,3425 ha, położona w miejscowości Skołyszyn, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00036309/9.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Skołyszyn. Dojazd do nieruchomości odbywa się zjazdem z drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest płaski, ogrodzony, częściowo utwardzony, w pozostałej części pokryty trawą oraz krzewami ozdobnymi.

Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek biurowo - administracyjny o powierzchni użytkowej 727,00 m2, trzykondygnacyjny w części zachodniej i dwukondygnacyjny w części wschodniej, wybudowany wg technologii tradycyjnej; stropodach kryty papą na lepiku; budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania do kapitalnego remontu (bez kotła), stan techniczny budynku zły, wymagający kapitalnego remontu.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skołyszyn zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie o symbolu PU – tereny z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu północnym krańcem działki ewid. nr 755/7 pasem szerokości 8 metrów na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 755/6.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 24 lutego 2020 r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 145 000,00 zł

Wadium – 14 500,00 zł

Minimalne postąpienie – 1 450,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na numer 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009 w takim terminie by wpłynęło na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

-  dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności     gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

-  pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej),

- zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości,

- pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu (w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka),

-  oryginalny dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 212, II piętro.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, Starosta Jasielski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Starosta Jasielski może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. 

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, tel. (13)4486479 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 10 sierpnia 2020 r. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości do oględzin jest Przemysław Majka.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. (13)4486479), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 10 sierpnia 2020 r.