Powiat Jasielski

ul. Rynek 18

38-200 Jasło

 

składa zapytanie ofertowe na opracowanie 

operatu szacunkowego dla Powiatu Jasielskiego

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 300/1 o pow. 2,4025 ha położonej
w Wolicy
, Gmina Jasło, stanowiącej Zespół dworsko-parkowy w Wolicy, celem jej zbycia
w drodze przetargowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

W skład Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy wchodzi: dwór (dawna siedziba Domu Dziecka), spichlerz dworski, postument kapliczki oraz park z licznym drzewostanem (w tym kilkoma starodrzewami). Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie nr A-62 z dnia 30.01.1985 r. 

 1. Operat szacunkowy należy opracować z uwzględnieniem m.in.:
 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.);
 3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843).

Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały z bazy rejestru cen
i wartości nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych
i zasadniczych oraz  pozostałe dokumenty i materiały niezbędne do wykonania operatu.

Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację konserwatorską Zespołu dworsko -parkowego w Wolicy z 2020 r. 

 

 1. Warunki zamówienia:
 2. Operat szacunkowy należy sporządzić w dwóch egzemplarzu w formie papierowej oraz
  w formie elektronicznej (PDF) na płycie DVD, CD.
 3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
  do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej
  lub ustnej.
 4. Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych przepisami czynności dla potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zaopatrzenie operatu szacunkowego w klauzulę aktualności nie może nastąpić później niż 21 dni od otrzymania zlecenia.
 5. W razie stwierdzenia w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przez inny uprawniony podmiot, że wykonany przez Wykonawcę operat ze względu na swoją wadliwość nie może być wykorzystany w celu, w którym był sporządzony, Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty sporządzonej przez uprawniony podmiot opinii w sytuacji wystąpienia takich kosztów.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest na zlecenie Zamawiającego do wykonania nowego operatu szacunkowego, z uwzględnieniem uwag i zaleceń Zamawiającego. Koszty związane z wykonaniem nowego operatu szacunkowego zostaną poniesione przez Wykonawcę. Wykonanie ponownej wyceny nieruchomości może zostać także zlecone innemu rzeczoznawcy majątkowemu na koszt Wykonawcy. O konieczności zlecenia innemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonania ponownej wyceny nieruchomości decyduje wyłącznie Zamawiający.
 7. W przypadku zlecenia wykonania ponownej wyceny innemu rzeczoznawcy majątkowemu, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wypłacone wynagrodzenie za dane zadanie oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający.

 

III. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji.

 1. Termin wykonania: do dnia 15.12.2020 r.
 2. Wykonawca na wykonaną usługę udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
 1. Miejsce, termin oraz warunki składania ofert
 2. Oferty należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło i złożyć z skrzynce z napisem Kancelaria ogólna Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta cenowa na wykonanie operatu szacunkowego dla Powiatu Jasielskiego znak: GN.272.22.2020” w terminie do dnia 06.11.2020 r.  do godz. 15:00. Oferty przesłane pocztą musza wpłynąć do siedziby Zamawiającego do dnia 06.11.2020 r.
 3. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2020 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym
  w Jaśle.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia.
 3. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 4. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat.jaslo.pl
  i na stronie internetowej biuletynu informacji  publicznej Starosta Powiatowego w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 44-864-76.
TytułTypRozmiarDodany przez
Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu szacunkowego dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicypdf1.07 MBPaulina Niszczak
Ofertadocx18.68 KBPaulina Niszczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30, październik 2020 13:22 Paulina Niszczak