Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Jasielskiego

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Jaśle podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

 

Oznaczenie
nieruchomości

według ewidencji gruntów

i księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenne

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości

Tryb zbycia nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuję pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 742 o pow. 0,0660 ha, położona
w Nowym Żmigrodzie, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr

KS1J/00073299/6.

 

 

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I,  działka ewid. nr 742 położona jest w terenach oznaczonych symbolem KDG – teren komunikacji istniejącej drogi główniej. 

 

Działka ewid. nr 742  o powierzchni 0,0660 ha jest niezabudowana, posiada nieregularny kształt, stanowi obszar zieleni przy skrzyżowaniu dróg. Działka jest nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa jednorodzinna i usługowa.

19 886,00 zł

 

Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy Nowym Żmigród,
z przeznaczeniem na miejsca postojowe oraz poprawę infrastruktury drogi gminnej.

do dnia 7 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu na okres 21 dni.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26, czerwiec 2020 08:47 Paulina Niszczak
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, czerwiec 2020 08:50 Paulina Niszczak