Zarząd Powiatu w Jaśle

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Trzcinicy, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego

z przeznaczeniem na cele rolnicze

Przedmiotem dzierżawy jest 12,6108 ha powierzchni nieruchomości gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako cześć działki ewid. nr 761/1 położonej w Trzcinicy, gmina Jasło.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą nr KS1J/00001807/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaśle.

W skład części nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu wchodzą użytki rolne i pastwiska.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Gminy Jasło, przedmiotowa część nieruchomości położona jest w terenach oznaczonych symbolami:

MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących,

R – rolnicza przestrzeń produkcyjna.

Sposób zagospodarowania nieruchomości – działalność rolnicza.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lat, z terminem jej obowiązywania od dnia 1 listopada 2020 r. Z tym terminem nastąpi wydanie dzierżawcy przedmiotu dzierżawy w posiadanie. Faktura za czynsz dzierżawny za okres od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r . zostanie wystawiona w miesiącu listopadzie 2020 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 5 700,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 60,00 zł

Wadium wynosi: 5 700,00 zł

Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę. Na wniosek wydzierżawiającego czynsz dzierżawny będzie podlegał, nie częściej niż raz w roku, waloryzacji według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na dzierżawcy ciążył będzie obowiązek uiszczania podatku rolnego za dzierżawiony grunt.

Dzierżawca będzie zobowiązany do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy, zgodnie z jego przeznaczeniem, według zasad racjonalnej gospodarki rolnej oraz do utrzymywania na przedmiocie dzierżawy porządku.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy zamieszczonym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle, adres: www.powiat.jaslo.pl

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu.

 

Wadium w wysokości 5 700,00 zł należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na numer 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009 w takim terminie by wpłynęło na konto Starostwa Powiatowego w Jaśle, najpóźniej w dniu 30 lipca 2020 r.

 

Część wadium w wysokości 5 000,00 zł wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, po podpisaniu umowy dzierżawy zostanie mu zwrócone na podany przez niego numer rachunku bankowego. Pozostała część wadium w wysokości 700,00 zł zostanie zaliczona na poczet rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazuje:

  1. Dowód osobisty  (w przypadku osoby fizycznej),
  2. Pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej i osoby prawnej),
  3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  4. Oryginalny dowód wpłaty wadium.

Osoba przystępująca do przetargu będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, iż zapoznała się z projektem umowy dzierżawy, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 212, II piętro.

 

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 w godzinach od 7:30 do 14:30, telefon: 13-44-864-76, najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.