Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 869
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 868
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 868
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 867
Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku Udostępniony przez: Katarzyna Setliki Odsłon: 863
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 861
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 860
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 859
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 858
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 857
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 856
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 856
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 856
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 852
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 848
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 848
Petycja mieszkańców wsi Sowina Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 841
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 838
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 836
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 836
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 834
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 829
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 828
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 826
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 826
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 815
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 812
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 810
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 800
Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 793